Reaktor i hallen

EDB-modellen

EDB-modellen är utvecklad  med stöd av Energimyndigheten. Modellen är en helhetslösning för rötning av avloppsslam innefattande alla de nödvändiga tekniska system som omgärdar biogasreaktorn MR samt säkerhetsklassning av anläggningen.

Genom att beställa MR enligt EDB-modellen får kunden en långsiktig och beprövad lösning som innehåller både hårda och mjuka innovationer.

Pluggflödesteknik

I EDB-modellen rötas avloppsslam i biogasreaktorn MR som bygger på pluggflödesteknik. Tekniken ger en mycket effektiv och energisnål rötprocess.

Förtjockning och förvärmning av råslam

Förtjockare
Avloppsslammet förtjockas till en TS-halt runt 15-20 % och förvärms till rätt rötningstemperatur innan det tillförs reaktorn. Därmed nyttjas reaktorns volym till fullo eftersom mängden vatten som upptar volym kraftigt reduceras mot konventionella rötningsmetoder. Genom att substratet förvärms störs inte pluggflödet eftersom det inte krävs något cirkulationsflöde över reaktorn.

Termofil rötning

EDB-modellen nyttjar rötning vid termofila temperaturer för att korta uppehållstiden på substratet och därmed optimera kapaciteten på reaktorn. Substratet förvärms till 55°C och temperaturen hålls sedan stadig med hjälp av reaktorns mantelvärme.

Hygienisering

Uppehållstiden i reaktorn är anpassad så att den tillsammans med det termofila temperaturområdet ger en hygieniserad rötrest. Med hjälp av pluggflödestekniken blandas aldrig det utrötade och hygieniserade substratet med det orötade.

Hygieniseringen direkt i biogasreaktorn spar både utrymme och pengar jämfört med andra metoder.

Mikroturbin

I EDB-modellen nyttjas den producerade biogasen lokalt i en mikroturbin. Den genererar el som tillgodoser en tredjedel av reningsverkets årliga behov av el-energi.  Rökgasenergin från mikroturbinen används för uppvärmning av lokaler och processer. Vid ytterligare värmebehov används en befintlig gas- och oljepanna.

Säkerhet

Anläggningen är utförd med säkerhet i nivå med egensäkert utförande vilket innebär att ingen brandcellsindelning krävs. Dimensioneringen är baserad på styrd processventilation och all elteknisk utrustning är utförd i IP67. Säkerheten i anläggningen uppfyller internationella säkerhetskrav.

Processventilation innebär att inga gasutsläpp medför risker i anläggningen. Anläggningen är designad baserat på säkerhetsanalyser tillsammans med specialister med internationell erfarenhet av hantering av gas. Projekteringen genomförs med systematisk genomgång av alla risker genom projektering till färdigställande och idrifttagning.

Finansieringsmodell

Vi kan erbjuda finansiell leasing av biogasprojekt. Det medför att kunden kan undvika att belasta sin balansräkning med stora investeringar och i stället betalar av anläggningen genom en hyra som då står i proportion till aktuellt restvärde. En väl underhållen och välskött anläggning har ett betydligt högre restvärde och ger över tiden en mycket förmånlig finansiering. Kostnader och investeringar som uppkommer under bygg- och leasingtiden kan enkelt föras in i aktuellt avtal.

Kostnaden för beställaren/köparen uppkommer först när anläggningen skall tas i bruk.