Process biogas

Vår effektiva lösning för biogas

Att förse marknaden med teknik till små och medelstora anläggningar för, lokal produktion av biogas. Det organiska avfallet skall omhändertas på plats och omvandlas till en resurs i form av energi för t.ex. el- och värmeenergi.

Pluggflödesteknik

Biogasreaktorn bygger på pluggflödesteknik vilket betyder att materialet sakta rör sig igenom reaktorn i ett långsamt flöde från inlopp till utlopp. På det sättet sker ingen oavsiktlig bandning av orötat och rötat material.

Pluggflödestekniken har i huvudsak tre fördelar:

  1. De kemiska stegen i rötningsprocessen sker i ordning utan att störa varandra vilket ger en hög utrötningsgrad och en stabil process.
  1. Energianvändningen för omrörare kan reduceras till försumbara mängder. Endast en skruv som sakta matar materialet genom reaktorn och förhindrar sedimentering krävs. Skruven drivs med en elmotor på endast 130 W för en reaktor med storleken på 200 m3.
  1. Vid termofil rötning krävs ingen ytterligare hygienisering av rötresten. Eftersom rötat material aldrig blandas med orötat är uppehållstiden i reaktorn tillräcklig för att få en hygieniserad rötrest som ur den aspekten direkt kan läggas på deponi eller användas som gödsel där så är tillåtet.

Höga TS-halter

Reaktorn klarar höga halter av torrt material (TS upp till 30 % för avloppsslam) vilket har flertalet fördelar. Med en högre TS-halt kan energianvändningen för uppvärmning av substrat kraftigt reduceras eftersom mängden vatten som behöver värmas är avsevärt lägre.

Högre TS-halter ökar även reaktorns kapacitet eftersom volymen till större del utnyttjas för organiskt material istället för vatten som upptar onödig plats. På så sätt blir reaktorn mindre i volym relativt traditionella rötkammare.

Värmning av substrat

Substratet värms till rätt temperatur redan innan det tillförs reaktorn för att inte störa rötprocessen genom att tillföras med låg temperatur. Reaktorn varmhålls via kanaler i manteln. Därmed behövs inga doppvärmare eller cirkulationsflöden över externa värmeväxlare vilket annars är vanliga lösningar på uppvärmning vid traditionell rötning. Eftersom det inte krävs något cirkulationsflöde för varmhållningen störs inte heller pluggflödet som reaktorn bygger på. 

Termofil rötning

Genom att röta vid en högre temperatur (ca 55°C) erhålls ett större gasutbyte än vid mesofil rötning (ca 30 – 40°C) samt en hygieniserad rötrest.