Biogasreaktor genomsikt

Rötkammare

ED Biogas har en egenutvecklad, patentsökt biogasreaktor MR, ”Methane Reactor”, som bygger på ny teknik. Reaktorn hanterar höga TS-halter och är byggd som en pluggflödesreaktor. Storleken är skalbar för att passa brukare från kommunala avloppsreningsverk, matindustri till lantbruk med djurhållning.

MR är konstruerad för småskalig produktion av biogas. En reaktor på 200 m3 är t.ex. lämplig för ett kommunalt reningsverk som hanterar ca 20 000 pe. Den energi som kan utvinnas i form av biogas kan lokalt omvandlas till el- och värmeenergi för nyttjande i den egna anläggningen.

I reaktorn omvandlas organiskt material till biogas. Processen tar ca 10–12 dygn och sker i det termofila området mellan 50°C och 60°C.

Rötprocessen sker så att utrötat material aldrig blandar sig med orötat. Genom att materialet är utrötat reduceras kraftigt efterrötning utanför reaktorn. Lång uppehållstid tillsammans med hög temperatur ger per definition en hygieniserad rötrest. Uppvärmningen av slammet sker före reaktorn. I reaktorn hålls slammet varmt via mantelvärme. Genom att undvika rundpumpning via en värmeväxlare säkerställs hygieniseringen.

Processen är kontinuerlig och uppehållstiden varieras genom att hastigheten på omrörare och in- och utmatningspumpar kan styras.

Reaktorn är försedd med en omrörare som förflyttar materialet från in- till utlopp. Omröraren går med mycket låg hastighet och förhindrar sedimentering trots hög TS-halt. Det låga varvtalet medför extremt låg energiförbrukning för omrörning, ca 130W.