Miljöpolicy

ED Biogas tillhandahåller tekniska tjänster för rötning av biologiskt avfall till biogas.

Vi ska kontinuerligt uppdatera oss vad gäller lagar och förordningar som berör miljöfrågor som kan vara väsentliga för verksamheten. Gällande lagstiftning utgör en miniminivå i vårt miljöarbete.

ED Biogas ska verka för en hög energieffektivitet i våra anläggningar och använda oss av miljövänliga produkter där så är tekniskt möjligt. Vi ska ständigt utveckla våra lösningar för att minimera vår negativa miljöpåverkan. Detta gör vi i huvudsak genom att:

  • Utveckla våra produkter i en riktning för ökad energieffektivitet och prestanda.
  • Ligga i framkant när det gäller säkerhetsarbete kring biogasproduktion för att eliminera risker för olyckor med negativ miljöpåverkan.
  • Förebygga förorening i alla steg i vår verksamhet.
  • I varuinköp styra mot miljöanpassade och etiskt tillverkade varor.
  • Ständigt utveckla vår kunskap inom miljöområdet.
  • Arbeta för en ständig förbättring av vårt miljöarbete.

Stockholm den 10 augusti 2016

VD