Rötningsförsök med fiskslam

EDB har under 2018 tillsammans med RISE i Uppsala gjort utrötningsförsök med fiskslam.  Försöken har utförts under drygt 10 månader i syfte att hitta stabila rötningsprocesser av det mycket kväverika slammet. Fiskslammet har en kvävehalt som legat mellan 15 till 20 g /liter vilket är mycket höga nivåer. 

Processen har krävt att man tillfört en kolkälla tillsammans med slammet. Försöken visar att det går att få en stabil rötningsprocess vid tester med olika kolkällor. Kostnaden för kolkällan gör dock att det förnärvarande inte går att få en kommersiellt gångbar process. Under försöken har även vi kunnat konstatera att pluggflödestekniken hanterar höga TS halter. Fiskslammet har hållit en TS-halt på 25 till 30 %.